English
Arabic
Persian

رفتار حرارتی بتن با لاستیک بازیافتی و پودر شیشه بعنوان بخشی از ریزدانه و سیمان

رفتار حرارتی بتن با لاستیک بازیافتی و پودر شیشه بعنوان بخشی از ریزدانه و سیمان

چکیده

یکی از راهکارهای بازیافت مواد ضایعاتی مانند لاستیک تایر و شیشه، استفاده از آن‌ها در بتن می باشد که علاوه بر کمک به پاکسازی محیط زیست، باعث برداشت کمتر از معادن طبیعی و کاهش آلودگی حاصل از تولید سیمان می شود. در این مقاله تاثیر جایگزینی همزمان ذرات لاستیک ضایعاتی به جای بخشی از سنگدانه ریز و پودر شیشه به جای بخشی از سیمان، بر کارایی و مشخصات مکانیکی بتن، در دمای محیط و پس از اعمال حرارت °C600، مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان تاثیر اندازه ذرات لاستیک بر کارایی و مشخصات مکانیکی، پیش و پس از اعمال حرارت، از دو اندازه متفاوت ذرات لاستیک mm1–15/0 و mm5–3 استفاده شد. در کل 13 طرح اختلاط ساخته شد، که جز طرح مرجع، باقی دارای ترکیب ذرات لاستیک جایگزین ماسه در مقادیر حجمی %5 و %10، در دو اندازه ذرات لاستیک و پودر شیشه جایگزین سیمان در مقادیر وزنی %10، %15 و %20 بوده‌اند. برای بررسی کارایی بتن‌های دارای لاستیک و پودر شیشه از آزمایش اسلامپ استفاده شد، همچنین مقاومت‌های فشاری، کششی، نسبت مقاومت کششی به فشاری، پیش و پس از اعمال حرارت و افت وزن ناشی از اعمال حرارت، مورد بررسی قرار گرفت. برای درک رفتار مواد ضایعاتی از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی استفاده گردید. نتایج در هر دو حالت حرارتی نشان داد %5 لاستیک و %10 پودر شیشه، همچنین اندازه mm5–3 ذرات لاستیک، بهترین نتایج را از نظر مقاومت‌های فشاری و کششی، در بین طرح‌های اختلاط دارای لاستیک و پودر شیشه، ارائه داده‌اند.

 

 

جهت مشاهده کامل این مقاله روی دکمه زیر کلیک کنید