مکمل بتن CS1

کد محصول: CS1
به زودی

مـاده مکمل بتن  CS1 گونـه پیشـرفته ای از مـواد افزودنـي بتـن اسـت كـه بـراي سـاخت بتنهـاي توانمنـد و چنـد منظـوره در زمـان سـاخت بـه بتـن افـزوده ميشـود. ايـن مـاده عـاوه بـر بـالا بـردن اسـلامپ در زمـان سـاخت بتـن (افزایـش کارایـی) باعـث رفـع جـذب آب و قطـع نفوذپذيـري بتـن سـخت شـده ميگـردد. مواد اصلی سازنده مکمل بتن به شرح ذیل هستند: 1 -ميكروسيليس 2 -فوق روان کننده پلیمری 3 -واتر پروف 4 -كاتاليزور و فيلرهاي پركننده

افزودن به سبد خرید
  • مشخصات فنی
  • خواص و اثرات محصول
  • روش مصرف
  • میزان مصرف
  • نظرات

زمان ارسال سفارشات بین 3 تا 7  روز کاری میباشد

کلیه سفارشات تنها از طریق باربری ارسال میشود

هزینه ارسال سفارشات از طریق باربری به عهده مشتری میباشد (پس کرایه)

سبد خرید