اسپیسر ویل فیکس ، فاصله نگهدار به خاطر شکل هندسی آن قطعه ای مناسب برای سازه های عمودی مانند دیوار و
ستون ، قطعات پیش ساخته و درجا می باشد. اندازه های مختلف این فاصله نگهدار موجب ایجاد پوشش بتنی ۱۵ تا
۱۰۰ میلی متر بوده و استفاده از آنها علاوه بر ایجاد پوشش بتنی مانع از پیچیدگی شبکه آرماتوربندی در ستون
می گردد.ویل فیکس ها مطابق استاندارد BSI7973 تولید می گردد.این فاصله نگهدار دارای مزایای بسیاری هستند که
از آن جمله میتوان به وجود شاخک ها در اطراف این فاصله نگهدار ها اشاره نمود.که باعث می شود تا سطح تماس
آنها با قالب به یک میلی متر کاهش یابد و به دلیل ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی ایجاد می شود،اثری
از آن بر روی سطح بتن به جا نماند. به همین دلیل نفوذ یون های کلر،سلفات ها ، اسید ها و عواملی که باعث
خوردگی می شوند را مانع می گردد. این فاصله نگهدار ها به صورتی طراحی و ساخته شده اند که دارای مقاومت
قابل توجه ای هستند و قادراند فشار های جانبی نسبتا زیادی که در زمان قالب بندی و بتن ریزی ایجاد می شوند را
تحمل نمایند .

اسپیسر ویل فیکس بر روی کمرکش ها (خاموت ها) به صورت عمودی نصب می شود.

دیوار و ستون عمودی:میزان مصرف ۳ عدد در هر متر مربع برای هر یک از ستوه آرماتور بندی می باشد.
ستون ها:میزان استفاده در ستون ها ۱۶ عدد در ستون سه متری می باشد (درهر ضلع خاموت ۲ عدد و در هر ارتفاع
۵ / ۱ متر تکرار شود)

چنانچه خاموت یا کمرکش خارج از شبکه آرماتورها قرار گرفته باشد باید فاصله اسپیسر ویل فیکس از یکدیگر ۷۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود و چنانچه خاموت ها یا کمرکش ها داخل شبکه آرماتوربندی باشند باید اسپیسر ویل فیکس را به میلگرد های اصلی عمودی نصب نمود.