ابر روان کننده کربوکسیلاتی دیرگیر، محصولی توانمند با قابلیت کاهش آب اختلاط بتن و افزایش کارائی بتن می باشد
. این محصول دارای زنجیره های جانبی طویل می باشند که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان در بتن می باشد .
ابر روان کننده کربوکسیلاتی دیرگیر با کنترل زمان گیرش بتن کارپذیری بتن را افزایش می دهد و موجب کسب
مقاومت اولیه بیشتر و همچنین افزایش مقاومت در دراز مدت می شود . این محصول برای بتن ریزی های حجیم ،
حمل بتن در مسافت های طولانی و بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مناسب می باشد.

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر محاسبه شده با ۲ برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق
شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد افزودنی مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی دیرگیر محاسبه شده براساس درصد وزن سیمان مصرفی با ۲ برابر حجم از آب
اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن در حال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد افزودنی مستقیم
روی مصالح خشک ریخته نشود . برای اختلاط کامل به ازای هر متر مکعب حجم میکسر ۱ دقیقه عمل میکس انجام
شود . میزان مصرف پیشنهادی ۰ / ۲ الی ۰ / ۸ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

بتن ریزی در آب و هوای گرم
مناسب برای بتن ریزی های حجیم
امکان حمل بتن در مسافت طولانی
اجرای قالب های تونلی و لغزان و …

کاهش آب اختلاط در اسلامپ و سیمان ثابت
امکان کاهش نسبت آب به سیمان ) حدود ۳۰ ) ٪
افزایش مقاومت فشاری اولیه و نهایی بتن
تولید بتن ، مقاومت زیاد نسبت به بتن معمولی
افزایش زمان گیرش اولیه برای میزان گیرش سریع در هوای گرم
افزایش یکپارچگی بتن و کاهش پدیده جداشدگی سنگدانه ها
افزایش تراکم و کاهش نفوذپذیری بتن

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند .
از عینک و دستکش استفاده شود .
در صورت تماس با چشم سریع ا با مقدار فراوانی آب شسته شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری