0912-65 95 434

shimizorlu@gmail.com

شرکت صنایع شیمیایی بتن زرلو (سهامی خاص)

۰
ثبت اطلاعات جهت تماس کارشناسان

ابر روان کننده Pc100n

* تومان

ابر روان کننده Pc100n ، افزودنی مایع برپایه پلی کربوکسیالت است که افزاینده بسیار قوی و چشمگیر کارایی بتن و کاهنده قوی آب اختالط بتن می باشد. هدف ازمصرف این محصول درساخت بتن های ویژه )اعم از خود متراکم و خود ترازشونده( با درنظر گرفتن ضوابط و شرایط تعیین شده در آیین نامه های بتن ایران، ساخت بتنی با اسالمپ باال و توام با کیفیت و مقاومت فشاری باالتر از حد استاندارد، می باشد.