0912-65 95 434

shimizorlu@gmail.com

شرکت صنایع شیمیایی بتن زرلو (سهامی خاص)

۰
ثبت اطلاعات جهت تماس کارشناسان

اسپیسر فلت فیکس

* تومان

اسپیسر فلت فیکس دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسرمی باشد و برای سازه های سبک مانند یونولیت استفاده می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از فرو رفتن اسپیسر در یونولیت می گردد . این اسپیسر در میلگردهای حرارتی استفاده می شود. فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگرد های سقف و روی سطوح نرم قرار می گیرند و میلگرد را درون شاخک های خود نگه می دارد.

اسپیسر فلت فیکس در سطوح افقی با شبکه میلگردی کاربرد دارد، زیرا طراحی اسپیسر پلاستیکی فلت فیکس به این صورت تعبیه شده است و اغلب جهت سقف های نرم و فرو رونده، مورد استفاده قرار میگیرد و استفاده آن در سایر سطوح سبک منطقی نیست، چون صفحه تخت زیرین ممکن است سازه را دچار ضعف مقطعی نماید.