این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات ، دارای قابلیت کاهندگی شدید آب اختلاط بتن و افزاینده بسیار قوی کارائی بتن
می باشد و دارای زنجیره های جانبی طویل می باشد که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان در بتن می شود .ابر
روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر علاوه بر خواص ذکرشده به لحاظ دارا بودن خواص زودگیر کنندگی برای تولید
سگمنت های TMB ، بتن های توانمند و بتن های درجا در مناطق سردسیری مناسب می باشد

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر محاسبه شده با ۲ برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق
شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد افزودنی مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر محاسبه شده براساس درصد وزن سیمان مصرفی با ۲ برابر حجم از آب
اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن در حال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد افزودنی مستقیم
روی مصالح خشک ریخته نشود . برای اختلاط کامل به ازای هر متر مکعب حجم میکسر ۱ دقیقه عمل میکس انجام
شود . میزان مصرف پیشنهادی ۰ / ۲ الی ۰ / ۸ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

قالب های تونلی و لغزان و . . .
بتن های خود متراکم شونده و خود تراز شونده
بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
قطعات بتنی پیش ساختهقالبهای تونلی و لغزان و …
ساخت بتن های پیش ساخته
ساخت بتن های خود متراکم شونده و خودتراز شونده
بتن ریزی در مناطق سردسیری
ساخت بتن با عملکرد بالا

مابر روان کننده کربوکسیلاتی باعث افزایش اسلامپ می شود .
امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود ۳۰ درصد
ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز
ابر روان کننده کربوکسیلاتی باعث افزایش انسجام بتن و مقاومت فشاری می شودافزایش اسلامپ و کارائی بتن
امکان کاهش نسبت آب به سیمان ( حدود ۳۰ درصد )
افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین اولیه
افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته بتن
ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز
افزایش انسجام و نفوذپذیری کمتر بتن
کاهش انقباض و خزش بتن
مقاومت بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند .
از عینک و دستکش استفاده شود .
در صورت تماس با چشم سریع ا با مقدار فراوانی آب شسته شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری