روش مصرف

1 – مقدار فوق روان کننده دیرگیر محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود.

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود . پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – فوق روان کننده دیرگیر را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

  • توجه گردد ماده افزودنی فوق ران کننده دیرگیر، مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

میزان مصرف

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی فوق روان کننده دیرگیر، با توجه به انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصـرف این محصـول، بین 1 تا 1/5 درصــد وزن سیمان مصرفی می باشد. مصرف بیش از حد معمول محصول مجاز نمی باشد و پیشنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت شیمیایی بتن پلاست مشاوره نمایید . مصرف بیش از حد مجاز باعث تاخیر بیشتر در زمان گیرش بتــن خواهد شد و ممکن است به بتن آسیب جدی برساند.

فوق روان کننده دیرگیر

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

فوق روان کننده دیرگیر، افزودنی مایـع بر پایه پلی نفتالین سولفونات می باشـد که علاوه بر روانی بتــن و کاهندگی نسبت آب به سیمان، باعث تأخـیر در گیرش اولیه بتـن شده و اثرات منفی تسریع گیـرش را در دمای بالا جبران می کند. فوق روان کننده دیرگیر، با افزایش کارایی و کارپذیری بتن ، از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه های بتن نیز جلوگیری می کند . این محصول ویژه بتـن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی های حجیم به منظور کنترل زمان گیرش اولیه بتن میباشد .