فوق روان کننده زودگیر

روش مصرف

1 – مقدار فوق روان کننده زودگیر محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود.

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود . پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – فوق روان کننده زودگیر را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

توجه گردد ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

میزان مصرف

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی فوق روان کننده زودگیر، با توجه به انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصـرف این محصـول بین 1 تا 1/5 درصــد وزن سیمان مصرفی در بتــن می باشد. مصرف بیش از حد معمول محصول مجاز نمی باشد و پیشنهاد می شود در صورت لزوم، با کارشناسان شرکت شیمیایی بتن پلاست مشاوره نمایید . مصرف بیش از حد مجاز باعث تسریع بیشتر در گیرش بتــن می شود که در این حالت بتن به شرایط ایده آل خود از نظر مقاومت و سایر خواص نخواهد رسید.

فوق روان کننده زودگیر

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

فوق روان کننده زود گیر ، افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات است، که علاوه بر روانی بتن و کاهندگی قوی میزان آب مصرفی بتن ، باعث تسریع در زمان گیرش و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی در زمانکوتاهتری شـده و همچنین اثرات منفی تأخیر گیرش را در دمای پایین جبران می کند . این محصول مخصوص بتـن ریزی در هوای سرد و حصول مقاومت های اولیه مطلوب در شرایط آب و هوای سرد می باشـد