عایق امولسیونی

روش مصرف

  1. روش مصرف عایق امولسیونی :

    ابتدا عایق امولسیونی را با مقادیر مساوی آب رقیق نموده و یک لایه به صورت پرایمر بر روی سطح اجرا نمایید . پس از خشک شدن لایه اول (پرایمر) زمانی که دست به سطوح نچسبد ، لایه دوم و پوشش دهی اصلی توسـط عایق امولسیونی انجـام می گردد در صورت اجــرا عایق امولسیونی بر روی کف و بتن مگر، عملیات پوشش دهی عایق امولسیونی با روش ریزش ماده بر روی مقاطع افقی و تسطیح آن با تی و در سایر موارد عملیات پوشش دهی توسـط اجرا با قلم مو یا برس انجام می شـود .

میزان مصرف

میزان مصرف عایق امولسیونی :

بسته به سطوح کار مورد نظر می باشد اما هر کیلوگرم عایق امولسیونی در حدود 1 الی 2 متر مربع را پوشش میدهد .

عایق امولسیونی

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

عایق امولسیونی مایع غلیظی به صورت امولسیون است که می توان آنرا به صورت خالص یا رقیق شده با آب استفاده نمود که پس از مصرف آب آن تبخیر شـده و یک لایه مقاوم و قابل انعطاف بوجود می آورد که در آب حل نمی گردد . عایق امولسیونی نوعی عایق رطوبتی است که نیاز به گـرم کردن ندارد و در دمای نرمال مورد استفاده قرار می گیرد .