زودگیر شاتکریت مایع

روش مصرف

    • زودگیر شاتکریت مایع می بایست پس از آماده شدن بتن به مخلوط اضافه شود و پس از اختلاط کامل سریعاً عملیات بتــن ریزی یا شاتکریت را انجـام شود .

میزان مصرف

بر حسب عیار بتـن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجـرا ، میزان مصرف دقیق  زودگیر شاتکریت مایع تعیین می گردد . اما عموما میـزان مصرف 2 الی 7 درصــد وزن سیمان مصرفی می باشد .

زودگیر شاتکریت مایع

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

زودگیر شاتکریت مایع افزودنی مؤثر در کاهش سریع زمان گیرش و افزایش روند سخت شدن ملات و بتـن است که کاربـرد ویژه ای در عملیات بتـن پاشی شاتکـریت و کارهای ترمیمی سازه های بتنی دارد .