یک نوع روغن شیمیایی رها کننده قالب بتن است که بر پایه مواد نفتی با استفاده از ترکیب روغن های مخصوص و
مواد شیمیایى ساخته می شود بطوری که محلول در آب بوده و خواص برترى نسبت به روغنهاى قالب معمولى دارد.
این روغن در واکنش با مواد شیمیایى موجود در بتن یک لایه نازک دافع آب در سطح قالب تشکیل می دهد و باعث
جدا سازی آسان قالب از بتن مى شود و از قالب هاى چوبى و فلزى محافظت می کند.

پیش ازاجرا می بایست سطوح قالب ازهرگونه ترکیبات چسبنده ، جدا وتمیز گردد . قالب های چوبی نو می بایست در
دو مرحله با روغن قالب پوشانده شود .
قبل از مصرف ، ظرف مواد به خوبی تکان داده شود .
این محصول رامی توان با روشهای مختلف ، به وسیله قلم مو ویا اسپری اجرا نمود . درصورت جمع شدن این
محصول درگوشه های قالب ، روغن اضافی توسط وسیله های مناسب زدوده شود.

باتوجه به ناهمواری و زبری سطح قالب ، هرلیتر محصول روغن قالب حدود ۱۵ تا ۲۵ متر مربع را پوشش می دهد.

انواع قالب های فلزی ، چوبی و پلاستیکی
در بتن ریزی های قالب لغزنده
قطعات پیش ساخته بتنی ، گچی ، اپوکسی و…

عدم چسبندگی بتن وسیمان به سطح قالب
فاقدعوامل اثر گذار بر روی بتن تازه
افزایش عمر مفید قالب ها
عدم ایجاد تغییر رنگ در سطوح بتن و صرفه اقتصادی
کاهش هزینه های تمیز کاری وترمیم قالب
جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی قالب فلزی
حذف حباب های محبوس شده در بین قالب وبتن
فاقد یون کلر
صرفه اقتصادی فوق العاده (ارزانتر ازروغن سوخته وگازوئیل )

درهنگام کار از ماسک ، دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید .
روغن قالب جزء مواد خطر ساز برای محیط زیست نمی باشد .
روغن قالب به هیچ عنوان بلعیده نشود یا با چشم تماس نداشته باشد .
در صورت برخورد با پوست یا چشم باید با آب ولرم فراوان شسته شود.

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ کیلویی