میان بلت پلاستیکی ، قطعه ای است کارآمد و اقتصادی برای آب بند نمودن انواع سازه های آبی که نیاز به آب بندی دارندمورد
استفاده قرار می گیرند همچنین به دلیل طراحی خاص مانع از خروج شیره بتن در هنگام بتن ریزی می شود.

در هر متر مربع دیوار دو طرف ۴ عدد قرار گیرد.