اسپیسر ماکس فیکس یا اسپیسر متوسط، مناسب برای دال های بتنی و سازه های نمیه سنگین مانند پوتر و فونداسیون های با
میلگردهای کوچکتر می باشد که دارای تحمل بار نقطه ای تا ۲۰۰ کیلوگرم می باشد و برای سایز میلگرد ۸ الی ۲۲ تولید می
شود . این مدل اسپیسر در سایزهای ۵ / ۲ سانت تا ۷ سانت تولید می گردد.

اسپیسر ماکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز متوسط در داخل خود می باشد.اسپیسر ماکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.

کف های نیمه سنگین: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد .
تیر ها و پوتر ها: میزان مصرف ۳ عدد در هر متر طول(در هر ردیف دو عدد با فاصله ۶۰ الی ۷۰ سانتی متر از
یکدیگر)

استفاده از اسپیسر ماکس فیکس برای میلگردهای ۸ الی ۲۲ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگرد با وزن متوسط پیشنهاد می گردد.