اسپیسر فلت فیکس، دارای سطح مقطعی در زیر اسپیسر می باشد و برای سازه های سبک مانند یونولیت استفاده
می شود . این قطعه به دلیل سطح زیرین آن مانع از فرو رفتن اسپیسر در یونولیت می گردد . این اسپیسر در
میلگردهای حرارتی استفاده می شود.فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگرد های سقف و روی سطوح نرم
قرار می گیرند و میلگرد را درون شاخک های خود نگه می دارد.

اسپیسر فلت فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای سقف و بر روی سطوح نرم و فرو رونده قرار می گیرند و میلگرد را داخل شاخک های خود ثابت می کند.

روی سطوح نرم و فرورونده: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع است.
روی فوم های یونولیت: میزان مصرف ۲ عدد در عرض به فاصله ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر در طول

استفاده از اسپیسر فلت فیکس برای میلگردهای ۶ الی ۱۴ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سبک سقف پیشنهاد می گردد.