این نوع از واتراستاپ در طرح های متفاوت و برای شرایط مختلف فشار بتن طراحی شده است و در درز های اجرایی داخلی استفاده می شود.

جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی سازه ها آب بندی درزهای سازه های بتنی در مجاورت آب و مایعات آب بندی سدها کانال ها و لوله های بتنی آب بندی سازه های هیدرولیکی آب بندی استخرها و دریاچه های مصنوعی

واتراستاپ را در محلی که پیش بینی قطع بتن شده است قرار داده، طوری که نیمی از عرض واتراستاپ در بتن ریزی اول و نیمه دیگر در بتن ریزی دوم دفن شود. بتن را به آرامی ریخته تا واتراستاپ از محل نصب جدا نشود در مورد واتراستاپ حفره دار نیز روش به همین ترتیب است ، با این تفاوت که حفره واتراستاپ دقیقا” در محل پیش بینی شده درز انبساط قرار می گیرد.جهت اتصال و ثابت سازی واترستاپ در سازه ، از گیره هایی که به این منظور طراحی شده استفاده نمایید. اتصال دو سر واترستاپ برای اتصال دو سر واتراستاپ به دو صورتمی توان عمل کرد : -۱به کمک دستگاه هویه دو سر واتراستاپ را گرم کرده تا به حالت مذاب درآید سپس دو سر واتراستاپ را بر روی یکدیگر قرار می دهیم تا اتصال انجام شود که پس از سرد شدن به صورت یکپارچه در می آید -۲به وسیله چسبهای صنعتی که برای اتصال PVCنرم مناسب می باشد اتصال دو سر واتراستاپ صورت می گیرد ، بدین ترتیب که تقریبا ۳۰ سانتی متر از دو سر واتراستاپ را بصورت اورلب بر روی هم قرار داده و میان آنها را از چسب مورد نظر آغشته کرده و تحت فشار قرار می دهند تا کاملا یکدیگر را جذب نمایند