تخریب کننده بتن (کتراک)، یک ماده تخریب کننده کامل ا بی صدا و بی خطر می باشد که روش عملکرد آن بر مبنای
نیروی حاصل از افزایش چشمگیر حجم آن می باشد ،که بر خلف مواد منفجره در هنگام تخریب ایجاد هیچ گونه صدا
، موج انفجار ، زمین لرزه ، دوده و گرد و غبار نمی نماید و با ایجاد ترک سبب خورد شدن و جدا شدن سنگ یا بتن
می گردد . تخریب کننده بتن (کتراک) با انبساط خود ، تخریب انواع بتن مسلح ، غیر مسلح و انواع سنگ را مهیا می
سازد .

ابتدا سنگ یا بتن مورد نظر را سوراخ نموده (توجه گردد که در سنگها یا بتن های ایستاده آزاد چال ها بصورت
عمودی و در سنگها و بتن های نهفته چال ها با زاویه ۳۰ درجه نسبت به محور سنگ یا بتن حفر گردد) فواصل چال
ها باید منظم و طبق دستورالعمل بوده بدین منظور فاصله اولیه چال از لبه آزاد سنگ یا بتن حداکثر ۱۵cm و فواصل
چال ها در وسط از ۲۵cm شروع میشودکه می توانید از جدول زیر برای تعیین فاصله چال ها در وسط از یکدیگر
استفاده نمائید . برای تخریب کامل بهتر است عمق چال ها بین ۸۰ تا ۹۰ درصد ارتفاع سنگ یا بتن صورت گیرد .
لازم است درون چال ها کامل ا تمیز و عاری از خاک و رطوبت باشد سپس هر ۵kg از تخریب کننده را با یک و یک
سوم لیتر آب در تابستان و ۱ / ۵ لیتر آب در زمستان مخلوط کرده تا مخلوطی کامل ا همگن و عاری از حباب هوا
بدست آید ، مخلوط حاصله تخریب کننده بتن (کتراک) را در داخل چال ها ریخته بطوری که چال ها کامل ا از ملت
پرشوند بهتر است برای جلوگیری از تابش آفتاب و ریزش باران روی چال ها با گوه چوبی یا تکه ای نایلون پوشانده
شود

میزان مصرف تخریب کننده بتن (کتراک) بستگی به فاصله چال ها و قطر آنها دارد . جدول روبرو مقدار تقریبی
مصرف تخریب کننده بر اساس قطر چال هایی با عمق ۱ متر است .

تخریب انواع بتن مسلح و غیر مسلح و تخریب صخره های سنگی
حفر کانال یا چاه در مناطق سنگی
تخریب قطعات سازه ای که به اشتباه بتن ریزی شده اند
حفاری و احداث تونل

تخریب بدون صدا و بی خطر
عدم پرتاب سنگ و موج انفجار
امکان استفاده در مناطق مسکونی
مصرف ساده و کامل اقتصادی

هنگام استفاده تخریب کننده بتن (کتراک) از دستکش و عینک استفاده شود .
از مصرف آب داغ برای آماده کردن ملت تخریب کننده بتن (کتراک) خودداری شود .
در صورت تماس تخریب کننده بتن (کتراک) با پوست سریعا شسته شود .
از نگاه کردن مستقیم به چال های پرشده حداقل تا ۶ ساعت پس از ریختن خود داری شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی