این محصول استفاده های زیادی دارد و به طور عمده مصارف گوناگونی در صنایع ساختمانی دارد

به عنوان قطعه واسطه میان بلت اب بند پلاستیکی : برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان قطعه واسطه میان بلت آب بند پلاستیکی ، باید ضخامت دیوار را منهای ۱۶ سانتیمتر نمود تا طول برش لوله آجدار پلاستیکی مشخص شود .

به عنوان قطعه واسطه غلاف دو سر مخروط : برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان قطعه واسطه غلاف دو سر مخروط ، باید ضخامت دیوار را منهای ۲ سانتیمتر نمود تا طول برش لوله آجدار پلاستیکی مشخص شود .

به عنوان غلاف عبور بلت : برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان غلافی جهت عبور بلت از میان قالبها ، باید لوله آجدار پلاستیکی را به اندازه عرض دیوار برش داد.

به عنوان قطعه واسطه میان بلت اب بند پلاستیکی : برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان قطعه واسطه میان بلت آب بند پلاستیکی ، باید ضخامت دیوار را منهای ۱۶ سانتیمتر نمود تا طول برش لوله آجدار پلاستیکی مشخص شود .

به عنوان قطعه واسطه غلاف دو سر مخروط : برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان قطعه واسطه غلاف دو سر مخروط ، باید ضخامت دیوار را منهای ۲ سانتیمتر نمود تا طول برش لوله آجدار پلاستیکی مشخص شود .

به عنوان غلاف عبور بلت : برای استفاده از لوله آجدار پلاستیکی ، به عنوان غلافی جهت عبور بلت از میان قالبها ، باید لوله آجدار پلاستیکی را به اندازه عرض دیوار برش داد.

به طور معمول هر بسته حاوی ۲۰ شاخه ۳ متری لوله آجدار پلاستیکی است .