ابر روان کننده کربوکسیلاتی ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده
بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش
شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد . مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی موکد ا به الزامات ساخت بتن های
ویژه ( خود تراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب
به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد تا کید شده است . این محصول از محصولات شیمی ساختمان در ایران می باشد.

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی محاسبه شده با ۲ برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . ابر روان کننده
کربوکسیلاتی افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد ابر روان کننده
کربوکسیلاتی مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

بهترین میزان مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف در
شرایط کارگاهی تعیین می شود . میزان معمول مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی از ۰ / ۲ الی ۰ / ۸ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

قالب های تونلی و لغزان و . . .
بتن های خود متراکم شونده و خود تراز شونده
بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
قطعات بتنی پیش ساخته

مابر روان کننده کربوکسیلاتی باعث افزایش اسلامپ می شود .
امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود ۳۰ درصد
ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز
ابر روان کننده کربوکسیلاتی باعث افزایش انسجام بتن و مقاومت فشاری می شود

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند .
از عینک و دستکش استفاده شود .
در صورت تماس با چشم سریع ا با مقدار فراوانی آب شسته شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری