هم تراز کننده قطعه ای کار آمد و اقتصادی جهت ترازی بین بند های کاشی و یکنواختی سطح کاشی ها می شود

بسته به تعداد بند های کاشی مورد استفاده قرار می گیرد