ابر روان کننده کربوکسیلاتی Z548

ابر روان کننده کربوکسیلاتی ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد. ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد. مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی موکدا به الزامات ساخت بتن های ویژه (خود تراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد تاکید شده است.

کاربردها: قالب های تونلی و لغزان و … بتن های خود متراکم شونده و خود تراز شونده 

بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

 قطعات بتنی پیش ساخته

ابر روان کننده کربوکسیلاتی باعث افزایش اسلامپ می شود . امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود ۳۰ درصد ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز ابر روان کننده کربوکسیلاتی باعث افزایش انسجام بتن و مقاومت فشاری می شود

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی محاسبه شده با ۲ برابر حجم از آب اختلاط بتن رقيق شود . ابر روان کننده کربوکسیلانی افزودنی رقیق شده به بتن در حال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد ابر روان کننده کربوکسیلاتی مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

بهترین میزان مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود . میزان معمول مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی از  0/2الی 0/8 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

این محصول به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند. از عینک و دستکش استفاده شود . در صورت تماس با چشم سریعا با مقدار فراوانی آب شسته شود .

یکسال در بسته بندی اولیه شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید بهترین دما : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری

Call Now Buttonتماس با شرکت